Om oss

Sveriges grundlag säger att all offentlig makt utgår från folket. Ett folk som är alltmer maktlöst och frustrerat när demokratins verktyg – partivalet var fjärde år, knappast påverkar annat än aktuell makthavare. Många pekar på allvarliga problem och behov av förändring – men inga lösningar.

Bakgrund

Under år 2016 hade Robert Spång och Kent Lagerquist en serie samtal om behovet av demokratisk förnyelse. De såg en offentlig debatt som var avgränsad till valdemokrati, gamla (makt)strukturer och ett tyst samförstånd om att politikerna råder över demokratin och är makthavare. Med en sviktande tilltro till politikernas förmåga att vända en negativ samhällsutveckling ökade förändringstrycket.

I en förstudie besvarades frågor som: Hur ser trenden ut? Vad talar för en förändring? Vem tänker nytt? Varifrån kommer initiativet? Exempel i andra länder? De såg att förändringstrycket ökar och att förändringen måste initieras och drivas av medborgarna själva. Frågan var bara HUR?

Svaret kändes självklart – att skilja på demokrati (form) och politik (innehåll). När demokratifrågorna skiljs ut kan medborgarna, såsom uppdragsgivande och betalande huvudman, ges kontroll över demokratins ordning och utveckling. Politiker som själva får bestämma demokratins utformning (för)blir makthavare istället för de uppdragstagare de är. Uppdraget (delegationen) de har är att leverera överenskomna offentliga tjänster enligt det mandat de getts av folket i fria och öppna val.

Det blev starten för en tankesmedja med ickepolitiker som utvecklade en ny demokratisk ordning. Med beprövade metoder och verktyg blev lösningarna både enkla och riskfria. Lösningar och planer landade i ett projekt som ger väljarna en reell möjlighet att i riksdagsval, utöver partival, kunna rösta om en förändring av demokratin. En dörr till en folkstyrd demokrati fanns plötsligt. Medborgarresan var startad.

Bedömt nuläge

Den representativa demokratin är satt ur spel. Valda politiker styrs av partier som prioriterar makt och kontroll av medierna framför medborgaren. De beviljar sig själva förmåner och ansvarsfrihet som gör det möjligt att slösa bort pengar och bryta mot lagar och regelverk utan konsekvenser. Det finns gråzoner mellan politiska och kommersiella intressen där det förekommer korruption och illojalitet.

De flesta medborgare är inte medvetna om att demokratin är oskyddad och kan skrivas bort på kort tid. Medborgarens möjlighet att påverka är begränsad till en valsedel vart fjärde år. De saknar insyn och möjlighet att ställa politiker till svars. Välfärden har allt större brister trots högt skattetryck och det är oklart vad medborgarna får ut för pengarna.

Problemen blir inte lösta med partival, partier och politiker som fortsätter i samma hjulspår. Det krävs förändring av det demokratiska systemet som driver fram nya politiker och lösningar – precis som en fabrik som stansar felaktiga skruvar är det bättre att rätta till fabriken än att laga felaktiga skruvar.

Vår syn på demokrati

Vi ser demokrati som ett löpande samspel med ett samhällskontrakt mellan medborgare som uppdragsgivare och politiker som uppdragstagare – oberoende av vald partipolitik. Samarbetet ska syfta till ett rättvist samhälle med ansvarstagande och välmående människor.

Demokrati betyder folkstyrelse. Demokratin ska ge medborgarna former för att styra uppdragstagande politiker. Uppdragsgivarna ska ha insyn, kunna påverka och ställa den uppdragstagare som missköter sig till svars – som i alla andra branscher.

Demokrati handlar om att få samhällets delar att fungera som en helhet. Att förstå offentlig verksamhet, politiska åtaganden och system, informationsstrukturer, beslutsprocesser och roller och ansvar. Vi ser behovet av ett nytt kunskapsområde för demokratiutveckling.

Önskat nyläge

Vår vision är ett harmoniskt och öppet samhälle med en demokrati som bygger på ett samarbete mellan medborgare och politiker som kännetecknas av:

  • Medborgare med insyn och inflytande
  • Medborgare som bidrar till en förbättrad demokrati
  • Politiker med trovärdiga samhällslösningar
  • Ökat och mätbart välmående genom nyttan av utförda offentliga tjänster
  • Bättre samhällsekonomi och privatekonomi
  • Offentlig verksamhet utan maktmissbruk, slöseri och korruption
  • Mänskliga värderingar med medborgarnas bästa i centrum

Vår lösning                                     

Lösningarna handlar om struktur och ordning. De bygger på väl beprövade arbetssätt, metoder, modeller och verktyg med grundregler som fungerar i andra branscher.

Om du exempelvis lämnar in en bil på service, är du uppdragsgivare som betalar för en tjänst. Mekanikern är uppdragstagare som utför servicen. Ni är överens om kostnad och när bilen kan hämtas. Regelverk som ex konsumentskydd gör dig trygg i att er överenskommelse kommer att fungera.

Samma principer gäller demokratin. Medborgaren är uppdragsgivare. Politiker är uppdragstagare som ska leverera överenskomna tjänster inom vård, skola och omsorg. Regelverk ska hantera roller och ansvar med skydd för medborgarna som betalar leveranserna. Vi bygger lösningarna utifrån dessa principer i syfte att få balanserade, sunda och fungerande relationer.

Demokratival och partival

Demokrativalet är en folkomröstning om ett nytt demokratiskt system. I nästa riksdagsval kan väljarna för första gången någonsin säga JA till en folkstyrd demokrati och att lämna den politikerstyrda vägen.

Detta kan genomföras eftersom vi särskiljer demokrati (form) från partipolitik (innehåll) och att det sker inom ramen för vår valdemokrati.

Vem vänder vi oss till?

Tycker du att demokrati borde hanteras utanför partipolitiken? Att demokratin ska utgå från medborgarens behov och krav? Att medborgarna behöver visioner och trovärdiga lösningar? Att medborgarna ska se värdet av 100 % av sina inkomster – även de 70+ % som utgör skatter/avgifter. Att maktmissbruk och slöseri med pengar är ett problem? Att politikernas utspel och käbbel liksom politikerförakt är skadligt för samhället? Att en fungerande demokrati är viktigare än partiernas agendor?

Vilka är Medborgarresan?

Medborgarresan är ett projekt som syftar till en ständig förbättring av demokratin i medborgarnas regi. Projektet har inga politiska intressen utan vill bana väg för de politiker som vill och kan.

Medborgarresan tillhandahåller en öppen samverkansplattform med finansiering, projektledare, administration och formalia som krävs för en förändring. Vi vill öppna dörren för alla som vill bidra till en förändring på ett enkelt och kravlöst sätt.

Namnet Medborgarresan syftar på en förändring som har medborgarens behov i fokus.

Organisation

Medborgarresan är organiserat som ett projekt anpassat för ett införande av en färdig demokratilösning. Administration är liten eftersom vi varken lanserar ett parti, en partiledare eller en rikstäckande politisk organisation . Vi behöver endast ta fram ett nytt demokratiskt system, version 1.0 – inte utarbeta ett komplett valprogram. Det gör att projektet är kraftigt slimmat jämfört med ett traditionellt parti.

En ideell förening (med samma namn: Medborgarresan) finns för att möta krav på formalia för medverkan i riksdagsval. Föreningen är projektets uppdragsgivare och administratör. Uppdragsbeskrivningen är formulerad i föreningens stadgar.

När projektet är slutfört, avvecklas både projektet och den ideella föreningen (valbart riksdagsparti).

Initiativtagare

Kent Lagerquist. Mejl: kent.lagerquist(at)medborgarresan.se

Robert Spång. Mejl: robert.spang(at)medborgarresan.se

Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar arbetssätt, lösningar och vår syn på samhället.

Projektarbete

Vårt arbete är lösningsorienterat och framåtriktat. Projektets resultat ska vara i fokus, inte vi som projektdeltagare. Det ska inte förekomma någon egen politisk positionering eller partipolitiska diskussioner. Projektet banar väg för framtidens politiker och en demokrati vi alla kan bidra till. Vi respekterar varandra, både inom och utanför projektet där allas insatser värderas lika.

Välmående

Målet är människornas ökade välmående genom värdet av offentliga tjänster kring grundtrygghet, hälsa, arbetsliv, utbildning. Medborgarnas skattepengar är bortkastade om de inte förmår skapa detta värde. Därför ser våra lösningar till att välmåendet mäts.

Likhetsprinciper

Vi vill se ett mänskligt samhälle med likhetsprinciper som speglas i grundlagen. Därför är det av vikt att grundlagar vårdas och efterlevs av såväl medborgare, politiker som myndigheter.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap, enligt föreningens stadgar, upphör (se stadgar)