Om oss

I Sverige är allt fler frustrerade, splittrade och ser maktlöst på när demokratins viktigaste verktyg, partivalet var fjärde år, knappast påverkar annat än makthavare. Behovet av förändring lyfts ofta, men lika ofta utan lösningar.  En förstudie gav dock lösningar – och hopp.

Bakgrund

Under år 2016 hade Robert Spång och Kent Lagerquist en serie samtal om behovet av demokratisk förnyelse. De såg en ensidig offentlig debatt där demokratin realiseras enbart med fria val, vilka följs av slutna maktstrukturer och ett samförstånd om att politikerna är makthavare – kombinerat med ett sjunkande förtroende från medborgarna de ska representera.

Detta trots återkommande demokratiutredningar med kritik och förslag som närmast spårlöst läggs till samlingarna.

En regelrätt förstudie besvarade frågor som: Hur ser trenden ut om inget förändras? Vad talar för en förändring? Vem tänker nytt? Varifrån kommer initiativet? Exempel i andra länder? De såg att förändringstrycket ökar och att en förändring måste initieras och drivas av medborgarna själva. Och att just Sverige kunde vara ett föregångsland. Frågan var bara HUR?

Svaret började med – skilj på demokrati (form) och politik (innehåll). När demokratifrågorna skiljs från politiken inses att medborgarna borde ha kontrollen över demokratins ordning och regelverk. Självklart? Ja, eftersom medborgarna är uppdragsgivare och huvudman för den politiska och offentliga verksamhet de betalar för. Och det demokratiska regelverket avgör medborgarnas möjligheter att ha koll på hur verksamheterna går.

Politikernas får i uppdrag (delegation) att leverera överenskomna offentliga tjänster genom mandat i demokratiska val (innehåll). Men så länge dagens politikerstyrda demokrati tillåts (för)blir politikerna allt mer makthavare istället för uppdragstagare.

Svaret på HUR: I kommande riksdagsval kan väljarna för första gången någonsin välja demokratiskt system – utan att behöva ge avkall på sina politiska värderingar. Vägen till en medborgarstyrd demokrati öppnades framför stora ögon!

En tankesmedja startade, med ickepolitiker, för att utveckla en första version av ett medborgarstyrt demokratiskt system. Resultatet landade i Medborgarresan.

Trots förutsedda svårigheter kändes det nödvändigt att pröva vingarna eftersom tänket är självklarheter förstärkt av grundlagens intention.

Visst är maktstrukturer och invanda tankemönster svåra att förändra, men medborgarnas sunda förnuft kombinerat med insikter och misstro på nuvarande (o)ordning är en bra grogrund. Det är egentligen bara en tidsfråga innan ett NOG NU följs av ett moget beslut – att lämna vägen med politikerstyrd demokrati och fortsätta med en som är medborgarstyrd.

Medborgarstyrd demokrati – principer

Vi ser demokrati som ett löpande samarbete utifrån ett tydligt samhällskontrakt mellan medborgare som uppdragsgivare och politiker som uppdragstagare – oberoende av partipolitik. Samarbetet ska vara öppet, harmoniskt och präglas av ansvarstagande.

Demokrati innebär folkstyrelse och ska i verkligheten ge medborgarna alla förutsättningar att utöva den makt som enligt svensk grundlag utgår från just folket.

Medborgarna är den politiska maktens legitima rot … [politikerna] ska regelbundet tvingas redovisa sitt fögderi för medborgarna, utsättas för deras granskning och dom (Maktdelning. SOU-199976)

Det medför att medborgarna ska bestämma former för att styra uppdragstagande politiker. I sin roll som uppdragsgivare, huvudman och inte minst finansiär ska de ha insyn, kunna granska och påverka och ställa den uppdragstagare som missköter sig till svars – som i alla andra branscher.

Demokrati handlar om att få samhällets delar att fungera som en helhet. Att förstå offentlig verksamhet, politiska åtaganden och system, informationsstrukturer, beslutsprocesser och roller och ansvar. Vi ser behovet av ett nytt kunskapsområde för demokratiutveckling.

Visionen

Vår vision är ett öppet och harmoniskt samhälle med välmående och ansvarstagande människor – där demokratin är en förebild genom samarbetet mellan alla medborgare och politiker.

Utgångspunkter:

  • Medborgare har önskvärd insyn, inflytande med ansvar för att demokratin utvecklas och förbättras.
  • Politiker har smarta samhällslösningar och bidrar till ständig förbättring av demokratin.
  • Ökat och mätbart välmående med väl utförda offentliga tjänster – befriat från maktmissbruk, slöseri och korruption.
  • Påtagligt bättre samhällsekonomi och privatekonomi.
  • Medmänskliga värderingar och medborgarnas bästa i fokus.

Vision styr det sätt på vilket vi vill införa den medborgarstyrda demokratin. Målet helgar inte medlen – utan behöver tvärtom vara i linje med det som ska uppnås.

Lite om lösningarna

Det nya är inte de arbetssätt, metoder, modeller, verktyg och regelverk som kommer i bruk – tvärtom är de alla kända, beprövade och fungerar i flertalet branscher inom och utanför Sveriges gränser.

Det nya är att vi tillämpar dem på den politiska och offentliga ”branschen”. Fördelarna är att lösningar redan från start är effektiva och användbara med god försörjning av erfarenheter, förbättringar och kompetens.

Lösningarna är anpassade för att fungera med medborgare som uppdragsgivare och politiker som uppdragstagare – med leverans av varje avtalad tjänst inom trygghet, vård, skola, omsorg, infrastruktur med koll på att offentliga medel används som avsett med avsett värde hos medborgarna.

Den nedersta raden, vinsten, är inte mer pengar till huvudmännen/ägarna för medel de tillskjutit. Istället är vinsten huvudmännens/medborgarnas ökade välmående, vilket är den offentliga verksamhetens idé och kärna – och behöver styra åtgärder och mätas.

Perspektivet blir ofta omvänt. Exempel:

  • I centrum finns blåljus- och vårdpersonal, lärare och de yrkesgrupper som utför kärnuppgifterna där värdet uppstår i mötet med medborgaren. Deras behov ges högsta prioritet och resurser. Kompetenserna runt dem servar dem.
  • Uppföljningen är inte intern och vertikal ”bottom up” utan utåtriktad och vågrät från personal i kärnleveranserna och servicenivån till mottagarna/medborgarna och det värde som uppstår.
  • Medborgarna är den högsta beslutsinstansen när beslut med mycket stor påverkan ska tas – och likt högsta ledningen i en stort företag ges de motsvarande beslutsstöd (business intelligence).

En avgörande del i lösningen var och är att ”folkomröstningen” om införandet av ett medborgarstyrt demokratiskt system kan lösas med dagens lagar och valsystem – utan att konkurrera med de politiska partierna.

Riksdagspartierna har dock bestämt att de själva får valsedlarna via skattemedel – men inte nya partier innan de nått en procent av rösterna. Därmed har Medborgarresan en utmaning – att genom medlemskap och donationer få ihop ca 1,5 miljoner kronor till riksdagsvalets valsedlar.

Vi vänder oss till dig som tycker …

Att en fungerande demokrati är viktigare än kanske någon annan fråga i ett samhälle – och ska därför skiljas från och hanteras separerat från partipolitik. Att demokratiska regelverk ska utgå från medborgarnas behov – likt makten som utgår från folket. Att medborgarna behöver visioner och trovärdiga lösningar. Att politiker i ledande roller ska vara förebilder. Att medborgarna självklart ska se värdet de får tillbaks av de dryga 70 % av livsinkomsterna som går till skatter/avgifter. Att maktmissbruk, undanhållande av information och slöseri med pengar är allvarligt – och får inte tillåtas mer. Att politikernas utspel och käbbel istället för ansvarstagande är skadligt för samhället.

Vilka är Medborgarresan?

Medborgarresan syftar till en ständig förbättring av demokratin i medborgarnas regi. Vi har inga politiska intressen utan vill bana väg för de politiker som på allvar vill arbeta på medborgarnas uppdrag.

Medborgarresan tillhandahåller en öppen samverkansplattform med finansiering, projektledare, administration och formalia som krävs för en förändring. Vi vill öppna dörren för alla som vill bidra till en förändring på ett enkelt och kravlöst sätt.

Namnet Medborgarresan syftar på en förändring som har medborgarens behov i fokus.

Organisation

Medborgarresan är organiserat som ett projekt anpassat för ett införande av en redan utvecklad första demokratilösning. Administration är liten eftersom vi varken lanserar ett parti, en partiledare eller en rikstäckande politisk organisation med ett komplett valprogram.

Det gör att organisationen är extremt slimmad, framförallt jämfört med ett traditionellt parti.

En ideell förening (med samma namn: Medborgarresan) finns för att möta krav på formalia för medverkan i riksdagsval. Föreningen är projektets uppdragsgivare och administratör. Uppdragsbeskrivningen är formulerad i föreningens stadgar.

När införandet är slutfört överlämnas resultatet till förvaltning och löpande förbättringar hos det Nationella medborgarkontoret. Projektet och den ideella föreningen (valbart riksdagsparti) kan avslutas efter ett fullgott genomförande.

Initiativtagare

Kent Lagerquist. Mejl: kent.lagerquist(at)hiteach.se

Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar arbetssätt, lösningar och vår syn på samhället.

Målet styr arbetet

Vårt arbete är lösningsorienterat och framåtriktat. Resultatet är i fokus vilket förutsätter integritet och prestigelöshet hos varje projektdeltagare. Ingen politisk positionering tillåts störa när vi banar väg för ett medborgarstyrt demokratiskt system – en väg för politiker i en demokrati alla kan bidra till. Utifrån egen integritet respekterar vi varandra, både inom och utanför projektet, där allas insatser värderas lika.

Välmående

Målet är människornas ökade välmående genom värdet av offentliga tjänster kring grundtrygghet, hälsa, arbetsliv, utbildning. Medborgarnas surt förvärvade skattepengar ska användas för ett ökat välmåendet. Därför ser våra lösningar till att välmåendet mäts.

Likhetsprinciper

Vi vill se ett medmänskligt samhälle med likhetsprinciper som speglas i grundlagen. Därför är det av vikt att grundlagar vårdas och efterlevs av såväl medborgare, politiker som myndigheter.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap enligt föreningens stadgar upphör (se stadgar).