Ett medborgarstyrt demokratiskt system

I kommande riksdagsval kan du rösta på ett politiskt parti och JA till ett nytt demokratiskt system.

När demokrati skiljs från politik får svenskarna koll på den politiska och offentliga verksamhet de finansierar.

Vad innebär din röst på:

JA

Nytt system. Nya politiker. Nya lösningar

NEJ

Samma system, lösningar och problem

Start i Almedalen med sikte på 2022!

Vi startade i Almedalsveckan för att testa konceptet, prata med människor, knyta kontakter och ge en möjlighet att rösta JA redan i valet 2018.

Projektet formeras med sikte på kommande riksdagsval.

Alla blir vinnare

a-medborgare
Medborgaren

FRAMTIDSTRO OCH VÄLMÅENDE

Det finns framtidstro och tillit till demokrati, politiker och rättssystem. Medborgaren märker av en bättre ekonomi och välfärd genom att skattemedel används ansvarsfullt. Det är lättare att bilda sig en uppfattning om samhället, värdera politik och påverka.

a-omsorg
Offentliganställda

YRKESSTATUS OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Medel omfördelas till de som utför kärnuppgifterna. Välfärd och trygghet bygger på personal med rätt förutsättningar, yrkesstatus och arbetsmiljö. Det finns en förståelse för att blåljus- och vårdpersonal, lärare och liknande yrkesgrupper skapar värdet.

a-politiker
Politiker

FÖR MEDBORGARENS BÄSTA

En ny sund demokratisk miljö utan maktspel har växt fram. Det attraherar nya politiker som vill och kan bidra. Den politiska debatten präglas av sakfrågor och respekt för varandras åsikt. Förtroendet för politikers skicklighet och deras sätt att lyssna in medborgaren är stort.

Vårt program i korthet

Vi får relationen mellan medborgare och politiker att fungera, styr pengar i offentlig verksamhet samt stoppar korruption och slöseri.

Demokrati

MEDBORGAREN MED INSYN OCH INFLYTANDE

Demokratin bygger på ett samspel mellan medborgare som uppdragsgivare och politiker som uppdragstagare. Medborgaren får insyn, kan påverka och kan ställa politiker till svars. Politiker får ett tydligt leveransansvar och resultatansvar.

Välfärd och trygghet

VÄRDET TYDLIGGÖRS OCH MEDEL STYRS RÄTT

Värdet av offentlig verksamhet går att förstå. Slöseri hindras, medel styrs till utförarna av kärnuppgifter. Ny uppföljning ger insyn i hur pengar används och andel skattemedel som skapar nytta för medborgarna.

Regelverk

STOPPA KORRUPTION OCH SLÖSERI

Nytt etiskt regelverk. Tjänstemanna- och ämbetsmannaansvar samt skärpta redovisningskrav. Nya kontrollsystem som hindrar korruption, slarv och slöseri. Författningsdomstol inrättas för att skydda grundlagar.

Intro

Nyheter

Här kan du läsa intressanta inlägg, våra uttalanden och nyheter om demokratins utveckling i Sverige.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap, enligt föreningens stadgar, upphör (se stadgar)